BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

BIP - strona główna
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
KADRA KIEROWNICZA

mgr Barbara Janas - dyrektor szkoły - odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie organizacji i zarządzania

 

mgr Sylwia Konieczna - wicedyrektor - odpowiedzialna za realizacje procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

 

mgr Agnieszka Szafarczyk -  kierownik świetlicy szkolnej 

 

Zadania i obowiązki Dyrektora szkoły:

 

1.      Dyrektor szkoły
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
e) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2.     Dyrektor decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli,
b) powierzenia stanowiska zastępcy dyrektora i innych stanowisk kierowniczych, odwołania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady szkoły,
c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
d) występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
e) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu od obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.)

 

 

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora

 

Wicedyrektor przyjmuje od godz. 12.00-15.00

 

I.                   Uprawnienia

1.      Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

a.       podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

b.      podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,

c.       współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,

d.      w przypadku nieobecności dyrektora spowodowanej zwolnieniem lekarskim zatwierdza bieżące dokumenty finansowe sprawdzone uprzednio pod względem merytorycznym i rachunkowym przez upoważnionych pracowników szkoły

2.      Hospituje nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.

3.      Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.

4.      Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.

5.      Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.

6.      Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.

7.      Rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli klas. (olimpiady konkursy, wycieczki, rajdy itd.).


II. Obowiązki

1.      Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.

2.      Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego i określonymi w nim zadaniami.

3.      Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych.

4.      Jest  odpowiedzialny za układanie planu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć lekcyjnych nauczycieli i uczniów.

5.      Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.

6.      Kontroluje  prowadzenia dokumentacji szkolnej  /dzienniki lekcyjne , arkusze ocen, kontrola dzienników zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych wyznaczonych klas wszystkich klas/ przynajmniej raz na dwa miesiące, a w razie potrzeby częściej. Prowadzi stosowną dokumentację potwierdzające kontrolę.

7.      Terminowo realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły za które jest odpowiedzialny

8.      Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.

9.      Kieruje organizacją uroczystości i innych imprez kulturalno-oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły.

10.  Kieruje przygotowaniem i organizacją egzaminów maturalnych oraz dokonuje terminowo rozliczeń z dokumentacji związanej z egzaminami maturalnymi.

11.  Sporządza harmonogram dotyczący zebrań klasowych, planuje przydział sal na zebrania klasowe, podaje je do wiadomości nauczycieli i rodziców

12.  Nadzoruje akcje opiekuńczo-wychowawcze organizowane w szkole i poza szkołą.

13.  Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły. O wszystkich zrealizowanych zadaniach i wykonaniu obowiązków informuje na bieżąco dyrektora w formie cotygodniowych sprawozdań na zebraniach z dyrektorem.

II.                Odpowiedzialność

1.      Podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.

2.      Odpowiada przed dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:

a.       zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej w celu zapewnienia ciągłości nauczania i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,

b.      zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,

c.       prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej dokumentacji,

d.      prawidłowe prowadzenie dokumentacji rozliczeń godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli.

e.       terminowe i zgodne z odpowiednimi przepisami ułożenie planu lekcji

f.       solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po lekcjach,

g.      pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców klas  oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

h.      przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność w rozpoczynaniu lekcji),

i.        odpowiada materialnie za powierzone mienie.

 

Kierownik świetlicy przyjmuje:

pon.     11.30-15.00

wt.       11.30-15.00

śr.        13.30-15.30

czw.    11.30-15.00

pt.        11.30-15.00

 

 

Do zadań kierownika świetlicy należy:

 

 

a) prowadzenie rekrutacji uczniów do świetlicy;

b) prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczej oraz finansowej

świetlicy,  organizowanie działalności świetlicy szkolnej,  dbanie o dyscyplinę pracy

pracowników świetlicy i kuchni;

c) analizowanie pracy świetlicy i przedstawianie jej wyników na posiedzeniu Rady

Pedagogicznej co najmniej jeden raz w roku szkolny.

Kierownik świetlicy odpowiada za:

a) całokształt pracy wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy;

b) prawidłowe funkcjonowanie kuchni i stołówki;

c) wyposażenie świetlicy, stołówki i kuchni.

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Anna Janas, dnia: 2016-11-03
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 03-11-2016
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie 2019, kontakt: sp37chorzow@op.pl