BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

BIP - strona główna
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
INFORMACJA O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu 
Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Karola Grzesika
w Chorzowie
w celu ich ponownego wykorzystania 

1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1.1. Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37                   w Chorzowie www.sp37.bip.chorzow.eu

1.2. Udostępniona w serwisie informacyjnym na  stronie www.szkolapodstawowanr37.slask.pl

1.3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

2. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Szkoły Podstawowej Nr 37 w Chorzowie:

2.1. Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Szkoły Podstawowej Nr 37                                      w Chorzowie nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania

2.2. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej

b) udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie

c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

3.1. Szkoła Podstawowa Nr 37  w Chorzowie określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy

4. Sposób korzystania z informacji publicznych stanowiących bazę danych:

4.1. Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie zapewnia możliwość wykorzystywania bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania danych pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 z późn, zm.)

5. Zasady odpowiedzialności Szkoły Podstawowej Nr 37 w Chorzowie:

5.1. Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny

5.2. Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania bazy danych przysługujące Szkole Podstawowej Nr 37  w Chorzowie

6. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

6.1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

a) Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37  w Chorzowie

b) Wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

6.2Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił minister Administracji i Cyfryzacji rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy                 z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6.3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

6.4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. w sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwiania sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy                  w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

6.5. Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie może nałożyć opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów

6.6. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania                     w określony sposób i w określonej formie.

7. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej                    w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty:

7.1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

7.2. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

a) Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni

b) Do uzasadnienia decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001roku Nr 112 poz. 1198)

7.3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku Nr 0 poz. 270 – tekst jednolity), z tym że:

a) Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi

b) Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

8. W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)osoba odpowiedzialna za treść: Anna Janas, dnia: 2016-11-02
utworzony: 27-10-2016 / modyfikowany: 02-11-2016
wprowadził(a): Anna Janas
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Szkoła Podstawowa Nr 37 w Chorzowie 2019, kontakt: sp37chorzow@op.pl